Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) és a személyes adatok védelméről szóló nemzeti jogszabályok értelmében az Zentiva Pharma Kft. („Zentiva Pharma Kft.” és/vagy „Vállalat” és/vagy „mi”) mint adatkezelő szándéka az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek hiánytalan betartása annak érdekében, hogy a felhasználók továbbra is rábízzák a személyes adataikat.

A jelen adatvédelmi tájékoztató a velünk megosztott személyes (azaz az azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkozó) adatok kezelésével kapcsolatos irányelveket tartalmazza. Az irányelvek az alábbi területeket érintik:

 • a személyes adatok gyűjtése;
 • a kezelt személyes adatok, a Vállalat és Ön között fennálló kapcsolat függvényében;
 • az adatkezelés célja;
 • az adatkezelés jogalapja;
 • a személyes adatok nyilvánosságra hozatalának feltételei;
 • gyermekekre vonatkozó tájékoztatás;
 • a személyes adatok védelme;
 • az Ön személyes adatokkal kapcsolatban fennálló jogai;
 • a személyes adatok megőrzésének időtartama;
 • a jelen adatvédelmi tájékoztató felülvizsgálata.

Ha bármilyen kérdése van, vagy bővebb információt szeretne arról, hogy a Vállalat miként kezeli az Ön személyes adatait, érdeklődjön az adatvédelmi tisztviselőnél az alábbi elérhetőségeken:

 • postai úton a következő címen: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C. és/vagy
 • e-mailben a következő címen: dpo@zentiva.com.

A személyes adatok gyűjtése

A személyes adatokat általában magától a felhasználótól kapjuk.
Egyes esetekben előfordulhat, hogy a webhelyünkre való látogatás során is gyűjtünk személyes adatokat. (Bővebb információt a cookie-król szóló tájékoztató tartalmaz).
Bizonyos helyzetekben más forrásokból is gyűjthetünk személyes adatokat. Tevékenységünk során tehát az alábbi forrásokból (pl. személyes megbeszélés alkalmával, telefonos beszélgetés vagy írásos üzenetváltás során, elektronikus úton és/vagy papíralapú dokumentumokon keresztül) juthatunk hozzá a felhasználók személyes adataihoz:

 • egyéb, a Zentiva Pharma Kft-hez tartozó jogi személyek; és/vagy
 • egyéb, jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező állami vagy magán jellegű jogi személyek (pl. a munkáltató, vagy egyéb központi/helyi állami intézmények/hatóságok az ellenőrzéssel vagy nyomozással kapcsolatos jogi feladatainak ellátása közben; kereskedelmi partnereink stb.); és/vagy
 • beolvadás, tulajdonszerzés vagy adósságátruházás eredményeként; és/vagy
 • más egyének által történő nyilvánosságra hozatal következtében (pl. ha valaki Ön által tapasztalt mellékhatást jelent be a Vállalatnak; ha valaki balesetet szenvedett, és nem tulajdonosa a balesetben érintett járműnek, stb.); és/vagy
 • nyilvános források (pl. irodalom).

Ha az Ön személyes adatait harmadik személy hozza a tudomásunkra, úgy tekintjük, hogy Ön előzetesen hozzájárult az adatok felhasználásához és nyilvánosságra hozatalához. Az adott harmadik személy felelőssége, hogy a személyes adatok felhasználását és nyilvánosságra hozatalát megelőzően rendelkezzen az Ön erre vonatkozó hozzájárulásával. Továbbá ha, harmadik fél jogi személytől származó személyes adatokat kezelünk, az adott harmadik félnek tájékoztatnia kell Önt a személyes adatok kezelésére vonatkozó szükséges információkról, beleértve az személyes adatok Vállalatunknak való nyilvánosságra hozatalát.  Ha a harmadik fél jogi személy nem tájékoztatja Önt a személyes adatok kezelésére vonatkozó szükséges információkról, beleértve az személyes adatok Vállalatunknak való nyilvánosságra hozatalát, kérjük, közvetlenül az adott harmadik fél jogi személynél érdeklődjön.

A kezelt személyes adatok, a Vállalat és Ön között fennálló kapcsolat függvényében

Tevékenységünk során előfordulhat, hogy fizikai és/vagy elektronikus formában személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket megőrzünk, rögzítünk, felhasználunk vagy más módon kezelünk. Az adatok kezelését a ránk vonatkozó jogszabályoknak és a jelen adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően végezzük.
Általános szabály, hogy – a Vállalat és Ön között fennálló kapcsolat jellegétől függően – csak olyan személyes adatokat kérünk és gyűjtünk, amelyek helytállók, relevánsak, és csak a tevékenységünk keretein belül szükséges adatokra korlátozódnak.
Általános szabály továbbá, hogy különleges kategóriákba tartozó személyes adatokat nem gyűjtünk. Ide tartoznak például a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok, kivéve azokat a konkrét és korlátozott körülményeket és formákat, amelyek a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok rendelkeznek.
Ezek alapján, ha Ön:

 • Bármilyen okból (akár csak információszerzés céljából) a webhelyünkre látogat, csak azokat az Önt érintő adatokat kezeljük, amelyek az interneten való hitelesítésre szolgálnak. Ide tartozik
  • az IP-cím;
  • a használt böngésző típusa;
  • a kiválasztott nyelv;
  • a munkamenetek.
 • Bármilyen okból a webhelyünkön található „Kapcsolat” űrlap kitöltésével vagy bármely más módon felveszi velünk a kapcsolatot, azokat az Önt érintő adatokat kezeljük, amelyeket a tudomásunkra hoz. Ide tartoznak a következők:
  • azonosítóadatok (név, családnév);
  • kapcsolattartási adatok (e-mail-cím)/(magán/munkahelyi) telefonszám, (adott esetben) postacím;
  • a (fizikai és/vagy elektronikus) kommunikáció tartalma;
  • fizikai és/vagy elektronikus aláírás;
  • terület/foglalkozás/szakma/munkahely/beosztás/szakterület/végzettség/adott esetben tudományos titulus.
 • Feliratkozik a hírlevelünkre, legalább az alábbi, Önt érintő adatokat kezeljük:
  • azonosítóadatok (név, családnév);
  • kapcsolattartási adatok (magán/munkahelyi e-mail-cím);
  • a (fizikai és/vagy elektronikus) kommunikáció tartalma.
 • Bármilyen módon esetleges kedvezőtlen hatású eseményt kíván bejelenteni, legalább az Önt, mint bejelentőt (azaz az esetleges kedvezőtlen hatású eseményt bejelentő személyt) érintő adatokat kezeljük. Ide tartoznak az alábbiak:
  • azonosítóadatok (név, családnév);
  • kapcsolattartási adatok (postacím vagy levelezési cím [e-mail-cím], vagy magán/munkahelyi telefonszám);
  • végzettség (ha Ön egészségügyi szakember);
  • azon személy nevének kezdőbetűi és egyéb azonosító adatai (például születési ideje, kora/korcsoportja, neme, adott esetben a terhességének az ideje), aki az esetleges kedvezőtlen hatású eseményt tapasztalta;
  • az esetleges kedvezőtlen hatású esemény leírása, például a tapasztalt jelek és tünetek, az esetleges kedvezőtlen hatású esemény dátuma, valamint az esetleges kedvezőtlen hatású esemény hatása;
  • beszédhang (amennyiben az esetleges kedvezőtlen hatású eseményt a gyógyszermellékhatás-figyelés dedikált vezetékes vonalán jelenti be);
  • (adott esetben fizikai és/vagy elektronikus) aláírás;
  • a (fizikai és/vagy elektronikus) kommunikáció tartalma;
  • az érintett Zentiva Pharma termék neve.
 • Bármilyen módon termékminőségi panaszt kíván benyújtani, legalább az Önt, mint panasztevőt (azaz a termékminőségi panaszt benyújtó személyt) érintő adatokat kezeljük. Ide tartoznak az alábbiak:
  • azonosítóadatok (név, családnév);
  • kapcsolattartási adatok (postacím vagy levelezési cím [e-mail-cím], vagy magán/munkahelyi telefonszám);
  • végzettség (ha Ön egészségügyi szakember);
  • a minőségi panasz kifejtése;
  • (adott esetben fizikai és/vagy elektronikus) aláírás;
  • a (fizikai és/vagy elektronikus) kommunikáció tartalma;
  • az érintett Zentiva Pharma termék neve.
 • A webhelyünkön található „Jelentkezési lap” kitöltésével vagy bármely más módon, előzetes felkérésre vagy a saját kezdeményezésére, munkatársnak jelentkezik a Zentiva Pharma Kft-hez, azokat az Önt érintő adatokat kezeljük, amelyeket a tudomásunkra hoz. Ide tartoznak a következők:
  • azonosítóadatok (név, családnév);
  • kapcsolattartási adatok (telefonszám, levelezési cím [e-mail-cím]);
  • a (fizikai és/vagy elektronikus) kommunikáció tartalma;
  • a megpályázott pozícióra/szervezeti egységre/városra vonatkozó adatok;
  • a tanulmányokra, képzettségre és szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok (az önéletrajzban szereplő adatok);
  • (adott esetben fizikai és/vagy elektronikus) aláírás;
  • egyéb adatok: az önéletrajzban és/vagy motivációs levélben szereplő adatok.

A toborzási és kiválasztási folyamat során nincs szükségünk semmilyen más adatra, beleértve, de nem korlátozódva a következőkre:

  • kép (fénykép);
  • a személyazonosságot igazoló dokumentumok másolata;
  • a tanulmányi végzettséget igazoló dokumentumok másolata;
  • erkölcsi bizonyítvány;
  • egészségi állapotra vonatkozó információk stb.
 • Valamely (állami vagy magán, jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező) jogi személy jogi vagy hagyományos képviseletét látja el, és az adott jogi személy nevében a Vállalatunkkal szemben bármilyen okból és bármilyen módon eljár, az alábbi, Önt érintő adatokat kezeljük:
  • azonosítóadatok (név, családnév);
  • kapcsolattartási adatok (levelezési/számlázási cím, e-mail-cím, (magán/munkahelyi) telefonszám;
  • a (fizikai és/vagy elektronikus) kommunikáció tartalma;
  • terület/foglalkozás (munkahely, beosztás, névjegykártya);
  • (adott esetben fizikai és/vagy elektronikus) aláírás;
 • Szerződést kíván velünk kötni, az alábbi, Önt érintő adatokat kezeljük:
  • azonosítóadatok (név, családnév, adóazonosító jel);
  • kapcsolattartási adatok (lakcím/számlázási cím, (magán/munkahelyi) telefonszám;
  • szakterület/(adott esetben) foglalkozás (munkahely, szakma, beosztás, szakterület, végzettség, adott esetben tudományos titulus);
  • (fizikai és/vagy elektronikus) aláírás;
  • a szerződés teljesítésével kapcsolatos dokumentumok/igazolások.
 • Velünk kapcsolatban álló egészségügyi szakember, az alábbi, Önt érintő adatokat kezeljük:
  • azonosítóadatok (név, családnév, adott esetben szakmai azonosító);
  • kapcsolattartási adatok ([magán/munkahelyi] telefonszám; [magán/munkahelyi] e-mail-cím);
  • szakterület/foglalkozás (munkahely, szakma, beosztás, szakterület, végzettség, egyetemi titulus);
  • a (fizikai és/vagy elektronikus) kommunikáció tartalma;
  • (fizikai és/vagy elektronikus) aláírás;
  • kép (adott esetben rendezvényfotók).
 • Általunk értékesítésre bocsátott árut (elektronikus berendezést, bútort, járművet, hulladékot stb.) kíván vásárolni, az alábbi, Önt érintő adatokat kezeljük:
  • azonosítóadatok (név, családnév, adóazonosító jel);
  • kapcsolattartási adatok (lakcím/számlázási cím);
  • a (fizikai és/vagy elektronikus) kommunikáció tartalma;
  • (fizikai és/vagy elektronikus) aláírás;
 • Bármilyen okból meglátogatja egy vagy több telephelyünket, az alábbi, Önt érintő adatokat kezeljük:
  • azonosítóadatok (név, családnév, a jármű rendszáma (rendszámfelismerés nélkül), kép (arcfelismerés nélkül);
 • Autóbalesetet szenved, a balesetben érintett járműnek a Vállalat a tulajdonosa vagy az üzemeltetője, és az autóbaleset tekintetében békés megoldás született, az alábbi, Önt érintő adatokat kezeljük:
  • azonosítóadatok, ha Ön a balesetben érintett jármű vezetője volt, és/vagy a balesetben érintett jármű tulajdonosa, vagy – az esettől függően – a baleset tanúja (név, családnév, születési idő, jogosítvány – sorozat, szám, kategória, érvényesség);
  • kapcsolattartási adatok, ha Ön a balesetben érintett jármű vezetője volt, és/vagy a balesetben érintett jármű tulajdonosa, vagy – az esettől függően – a baleset tanúja (pontos postacím, magán/munkahelyi telefonszám vagy e-mail-cím);
  • a balesettel kapcsolatos információk (dátum, a baleset helye, körülményei, a balesetről készült vázlat);
  • a balesetben érintett jármű adatai (márka, típus, rendszám, a rendszámot kibocsátó ország);
  • biztosítási adatok (biztosítási kötvény típusa [felelősségbiztosítás/zöld kártya], biztosítótársaság [ügynökség vagy biztosítási bróker], a biztosítási kötvény száma és érvényessége, a biztosítási kötvény szerinti kárfedezet);
  • aláírás;
  • a (fizikai és/vagy elektronikus) kommunikáció tartalma;

A fentiek ellenére fenntartjuk a jogot arra, hogy a ránk vonatkozó jogi rendelkezések szigorú betartásával további, a jogszabályi és/vagy szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges adatokat kérjünk.
Ha nem kívánja megadni a személyes adatait, nem tudjuk a jelen dokumentumban leírt feladatainkat, illetve a jogszabályi és/vagy szerződéses kötelezettségeinket teljesíteni.

Az adatkezelés célja

Az Önnel fennálló kapcsolat függvényében a személyes adatok kezelőjeként a személyes adatokat a ránk vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a normál üzletvezetés szem előtt tartásával kezeljük. A kezelés alá eső területek – esettől függően – a következőképpen foglalhatók össze:

 • nyilvános és/vagy kereskedelmi kapcsolatok, kommunikáció és üzletfejlesztés;
 • a termékeink és/vagy a Vállalat által gyártott és/vagy forgalmazott termékek törzskönyvezési, gyártási, import-, export- és/vagy forgalmazási rendszere;
 • minőségbiztosító rendszer;
 • gyógyszermellékhatás-figyelő rendszer;
 • humánerőforrás-toborzás- és kezelés, foglalkozás-egészségügy, biztonság és vészhelyzetkezelés;
 • kereskedelmi szerződések;
 • pénzügyi/számviteli dokumentumok és pénzügyi erőforrások;
 • IT-erőforrások;
 • jogi támogatás és/vagy képviselet;
 • dokumentumok és archiválórendszer;
 • fizikai biztonság, az egyének és a tulajdon biztonsága és védelme, az információfeldolgozással és -kommunikációval összefüggő eszközök biztonsága;
 • a ránk vonatkozó jogszabályi előírások betartása, beleértve a felügyeleti és vizsgálati környezeten belüli műveleteket, valamint az illetékes (központi és/vagy helyi) állami intézményekkel/hatóságokkal való együttműködést;
 • a Zentiva Pharma Kft., vagy a Zentiva Pharma Kft. ügyfelei és beszállítói eszközeinek védelme;
 • belső nyilvántartások/feljegyzések/rekordok;
 • jogszabály által előírt jelentések;
 • vállalatvezetés;
 • rendezvényszervezés és -lebonyolítás.

Az adatkezelés jogalapja

Az Önnel fennálló kapcsolatunk függvényében az Önt érintő személyes adatok kezelésére akkor kerül sor, ha rendelkezünk az Ön hozzájárulásával (GDPR 6. cikk (1) paragrafus a) bekezdés), és/vagy ha a személyes adatokra valamely szerződés teljesítése céljából van szükség (GDPR 6. cikk (1) paragrafus b) bekezdés), és/vagy ha a személyes adatokra valamely jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából van szükség (GDPR 6. cikk (1) paragrafus c) bekezdés), és/vagy ha személyes adatok kezelése az Önt megillető jogok és alapvető szabadságok sérelme nélkül, bizonyos jogos érdekeink érvényesítése céljából történik.
Ha az adatkezelésre az Ön hozzájárulása alapján kerül sor (például, ha üres pozíció betöltésére jelentkezik a Zentiva Pharma Kft-hez), a hozzájárulását bármikor díjmentesen visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Előfordulhat, hogy a személyes adatok kezelésére az Önt megillető jogok és alapvető szabadságok sérelme nélkül, a Vállalat bizonyos jogos érdekeinek érvényesítése céljából kerül sor. Ilyen jogos érdekek:

 • vétségek megelőzése, feltárása és az ügyükben való nyomozás, beleértve a csalást és a pénzmosást, valamint a terrorista akciók finanszírozását;
 • üzletfejlesztés;
 • kereskedelmi kockázatok elemzése és kezelése;
 • a Vállalatot, a Zentiva Pharma Kft-hez tartozó jogi személyeket vagy a (szerződéses) partnereinket megillető, jogszabály által biztosított vagy szerződéses jogok védelme és kötelezettségek teljesítése;
 • belső nyilvántartások/feljegyzések/rekordok;
 • szervezeti erőforrások kezelése;
 • a Zentiva Pharma Kft., vagy a Zentiva Pharma Kft. ügyfelei és beszállítói eszközeinek megóvása/védelme;
 • bármely igény, cselekvés vagy eljárás tekintetében (ideértve, de nem korlátozódva dokumentumvázlatok elkészítésére és a dokumentumok áttekintésére, a tranzakciók végrehajtásához szükséges dokumentumvázlatok elkészítésére, jogi tanács kérésére, valamint a viták elrendezésének elősegítésére);
 • a tevékenységünkre vonatkozó szabályok, jogszabályok és rendelkezések teljesítése, beleértve az illetékes központi és/vagy helyi állami intézményekkel/hatóságokkal való együttműködést.

A személyes adatok nyilvánosságra hozatalának feltételei

A személyes adatokat a Zentiva Pharma Kft. mint a személyes adatok kezelője használja.
Az adatkezelés céljával kapcsolatos feladatok teljesítésének elősegítése érdekében előfordulhat, hogy az adatkezelés céljának megfelelő és csak a szükségesre személyes adatokat megosztjuk a következőkkel:

 • egyéb, a Zentiva Pharma Kft-hez tartozó jogi személyek;
 • egyéb (szerződéses) partnerek (pl. a szerződés megkötésébe, teljesítésébe, módosításába és/vagy megszüntetésébe közvetve vagy közvetlenül bevont [szerződéses] partnerek);
 • bankok, bármilyen típusú pénzátutalással kapcsolatban;
 • illetékes központi és/vagy helyi állami intézmények/hatóságok;
 • a vállalat operatív működését elősegítő szolgáltatók (pl. futárcégek, telekommunikációs, informatikai, archiváló stb. szolgáltatók);
 • a Vállalat tanácsadói (pl. könyvvizsgálók, jogászok stb.);
 • üzleti partnerek, befektetők, (aktuális és potenciális) engedményesek az üzleti vagyonnal kapcsolatos ügyletek elősegítésére (ideértve, de nem korlátozódva a beolvadásra, felvásárlásra, követelések átruházására, valamint az eszközök értékesítésére);

az adatok befogadóinak korábban meghatározott kategóriáira vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében.
A személyes adatokat csak az alkalmazandó jogszabályi előírások betartásával, az Ön megfelelő értesítésével továbbítjuk az Európai Unión és/vagy Európai Gazdasági Térségen kívül vagy bármely nemzetközi szervezetnek.
Ilyen esetben nem terjed ki Önre a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, ideértve a profilalkotást is.

Gyermekekre vonatkozó adatvédelmi tájékoztató

Webhelyünket felnőtt látogatóknak terveztük.
Szándékunk szerint nem kezeljük olyan személyek személyes adatait, akik tudomásunk szerint 16 év alattiak. A 16 év alattiak személyes adatait csak a gyermek szüleinek vagy a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személyekelőzetes hozzájárulásával kezeljük. Az ilyen jogi képviselőnek joga van a 16 év alatti személy által megadott információkat megtekinteni és/vagy a jelen dokumentumban biztosított jogokat gyakorolni.

A személyes adatok védelme

A Zentiva Pharma Kft. a személyes adatokat oly módon kezeli, amely biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, beleértve az illetéktelen vagy törvénysértő kezelés, a véletlen adatvesztés, -megsemmisítés vagy -rongálás elleni, a megfelelő technikai és szervezeti lépések megtételével biztosított védelmet.
Szabályzataink, normál működési eljárásaink és képzéseink biztosítják a személyes adatok védelmét, titkosságát és biztonságát. Rendszeresen felülvizsgáljuk az alkalmazott intézkedések fenntarthatóságát, hogy megőrizzük a birtokunkban lévő személyes adatok biztonságát.

Az adatok interneten keresztüli továbbítása azonban sohasem biztonságos. Ebből adódóan, bár megfelelő intézkedéseket teszünk a személyes adatok megóvására, nem garantálhatjuk az interneten keresztül a rendelkezésünkre bocsátott adatok biztonságát.

Az Ön személyes adatokkal kapcsolatban fennálló jogai

Ha a vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek, Önt az alábbi jogok illetik meg a személyes adatok kezelése tekintetében:

 • hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és adott esetben a kezelt személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon;
 • helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, és/vagy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –kiegészítését;
 • a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; vagy Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; ez nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából vagy a személyes adatok kezelését előíró, a Vállalatra alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése vagy közérdekből vagy a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, vagy közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik, amennyiben törléshez/elfeledtetéshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
 • az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; vagy az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri a felhasználásuk korlátozását; vagy adatkezelés céljából már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli őket; vagy Ön tiltakozik az adatfeldolgozás ellen, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Zentiva Pharma Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
 • az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozna bennünket, ha ez technikailag megvalósítható, és ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.
 • a tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, kivéve ha az adatkezelés közérdekű vagy a ránk ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy a Vállalat jogos érdekei alapján, beleértve az ezen alapuló profilalkotást; ebben az esetben a Vállalat a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak;
 • a hozzájárulás visszavonására irányuló jog: Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét;
 • panasz benyújtásához való jog: Ön jogosult arra, hogy panaszt nyújtson be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH);
 • automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jog: Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve ha az adatkezelés szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy meghozatalát olyan ránk alkalmazandó jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Amennyiben a fent meghatározottak értelmében nem kíván panaszt benyújtani a NAIH-hoz, jogait az alábbi elérhetőségek valamelyikén benyújtott beadványon keresztül is gyakorolhatja:

 • e-mailben a következő e-mail-címre: dpo@zentiva.com és/vagy
 • postai úton a következő postacímre: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C.

Általános szabály, hogy (telefonon vagy személyesen közölt) szóbeli kérelmeket nem fogadunk el tekintettel arra, hogy nincs módunkban a kérelemre azonnal, a kérelem elemzése és a kérelmet benyújtó személyazonosságának megbízható megállapítása nélkül reagálni. A beadványokat indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben a kérelem kézhez vételétől számított legfeljebb egy hónapon belül megválaszoljuk. Szükség esetén ez az időszak két hónapra is kiterjedhet, mely esetben a beadvány kézhez vételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást nyújtunk a meghosszabbított határidőtől és a késedelem okáról.

A személyes adatok megőrzésének időtartama

A személyes adatokat a közöttünk fennálló kapcsolat függvényében az üzleti területünkön felmerülő jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges időtartamig, vagy az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott elévülési ideig (például a szerződéses jogviszony megszűnését követő 10 évig), vagy az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott archiválási kötelezettség teljesítéséig (például a pénzügyi területen alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően) őrizzük meg.

A jelen adatvédelmi tájékoztató felülvizsgálata

Az adatvédelmi tájékoztatót folyamatosan felülvizsgáljuk, és az esetleges módosításokat előzetes értesítés nélkül tesszük közzé. Az esetleges felülvizsgálatról haladéktalanul értesítjük az érdekelteket. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a webhelyünkön található adatvédelmi tájékoztatót, hogy mindig naprakész ismeretekkel rendelkezzen a személyes adatok Vállalatunk általi kezeléséről.

A legutolsó frissítés dátuma: 2019. július 19.